I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja im. Augustina-Jeana Fresnela , zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Plagiat.pl Sp. z. o.o.
Ul. Przanowskiego 32 lok. 53, 457 Warszawa,
NIP: 526-287-47-77, Regon: 140124469, KRS 0000236022
zwanym dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy Alei Solidarności nr 117, w lokalu 601 przed asesorem notarialnym Marcinem Skurowskim zastępcą notariusza Marii Kokoszyńskiej w dniu 17.08.2007 (siedemnasty sierpnia dwa tysiące siódmego roku), działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.2. Fundacja nie jest związana z żadnymi partiami politycznymi, związkami wyznaniowymi ani organizacjami politycznymi.
§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3
1. Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.
§5
1. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku zawierającym jej nazwę, siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 6
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.
§ 7
Organem nadzorującym Fundację jest Minister Edukacji Narodowej.
II. Cele i zasady działania Fundacji
§ 8
 Misją Fundacji jest działanie na rzecz społeczeństwa polskiego poprzez prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie dostępu do wiedzy, ochrony własności intelektualnej, a także działań służących poprawie jakości polskiego systemu edukacyjnego, wychowaniu młodzieży w duchu uczciwości i sprawiedliwości, m.in. poprzez tworzenie i realizowanie programów edukacyjnych, tworzenie i wdrażanie standardów dobrych praktyk związanych z ewaluacją jakości kształcenia oraz transferem wiedzy, a także propagowanie w życiu publicznym, w szczególności w nauce i życiu akademickim idei uczciwości, poszanowania praw związanych z dostępem do własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych.
§ 9
Celami fundacji są:
1. Działanie na rzecz ochrony własności intelektualnej, powszechnego, legalnego dostępu do zasobów wiedzy i poprawy jakości polskiego systemu edukacyjnego.
2. Działanie na rzecz ochrony kulturowego dziedzictwa europejskiego.
3. Działanie na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, m. in. poprzez promowanie wykształcenia i szkoleń.
4. Działanie na rzecz wzmacniania demokracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
5. Prowadzenie kampanii społecznych na rzecz ochrony własności intelektualnej, powszechnego, legalnego dostępu do zasobów wiedzy i poprawy jakości polskiego systemu edukacyjnego.
6. Badania stanu świadomości społeczeństwa polskiego, a w szczególności środowisk związanych z systemem edukacji (nauczyciele, uczniowie), w tym przede wszystkim środowiska akademickiego w kwestii ochrony własności intelektualnej i jakościsystemu edukacyjnego.
7. Tworzenie i propagowanie standardów związanych z procedurami antyplagiatowymi dla uczelni, wydawnictw, portali internetowych, autorów publikacji naukowych i innych podmiotów
8. Prowadzenie działań edukacyjnych (konferencje, seminaria,szkolenia) w zakresie prawa autorskiego, własności intelektualnej, wykorzystywania zasobów wiedzy zgodnie z prawem i procedurami antyplagiatowymi.
9. Przygotowywanie i wydawanie publikacji, m. in. nt. prawa autorskiego, dystrybucji wiedzy, ochrony własności intelektualnej, wykorzystywania zasobów wiedzy zgodnie z prawem i procedurami antyplagiatowymi.
10. Tworzenie procedur związanych z mierzeniem i poprawą jakości kształcenia
11. Prowadzenie audytu procedur antyplagiatowych i systemów ewaluacji jakości kształcenia.
12. Prowadzenie i wspieranie działań służących ochronie dorobku intelektualnego oraz uczciwości w życiu naukowym.
13. Świadczenie doradztwa prawnego i obywatelskiego
§ 10
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
III. Majątek i dochody Fundacji
§ 11
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
§ 12
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. wpływy z dochodów osiągniętych przez Fundację z prowadzonej działalności gospodarczej,
6. innych wpływów bieżących.
§ 13
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu spadku dotyczy mienia w znacznych rozmiarach składa je wyłącznie Dyrektor.
IV. Organy Fundacji
§ 14
1. Organami fundacji są:
a) Dyrektor,
b) Zarząd Fundacji.
2. Fakultatywnym Organem Fundacji jest:
a) Rada Programowa
3. Dyrektor nie pobiera wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.
V. Dyrektor
§ 15
1. Dyrektor jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Dyrektora powołuje Fundator.
3. Kadencja Dyrektora ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji lub śmierci.
4. Nie można łączyć stanowiska Dyrektora z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
5. W razie powołania Dyrektora, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez Dyrektora stosunku pracy z Fundacją – kadencja Dyrektora ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
6. W przypadkach o których mowa w pkt 5, a także w przypadku zawieszenia kadencji Dyrektora na mocy jego decyzji, z innych powodów, funkcje Dyrektora przejmuje Zastępca Dyrektora, którego wskazuje Dyrektor .
7. Zastępca Dyrektora pełni funkcję do czasu ustania zawieszenia kadencji Dyrektora.
§ 16
W sprawach większej wagi Dyrektor podejmuje rozstrzygnięcia w drodze decyzji w formie pisemnej. Wszelkie inne sprawy nie wymagające pisemnych rozstrzygnięć są podejmowane na podstawie ustnego postanowienia Dyrektora.
§ 17
Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
4. Zatwierdzanie uchwał podjętych przez Zarząd Fundacji,
5. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
6. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
7. Nadzór nad działalnością Fundacji,
8. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
§ 18
Dyrektor w celu wykonania swych zadań jest uprawniony do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
VI. Zarząd Fundacji
§ 19
1. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do trzech osób powoływanych przez Dyrektora.
2. Kadencja Zarządu Fundacji trwa trzy lata.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Dyrektor powołuje Prezesa Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Dyrektora przed upływem kadencji w drodze decyzji w formie pisemnej. Doręczenie decyzji członkowi zarządu następuje na ogólnych zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego.
§ 20
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
h) wnioskowanie o powołanie członków Rady Programowej
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 28 lutego, zobowiązany jest przedkładać Dyrektorowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
VII. Rada Programowa
§ 21
1. Fundacja może posiadać organ fakultatywny w postaci Rady Programowej
2. Rada Programowa powoływana jest do działania w sytuacjach szczególnie uzasadnionych, w tym zwłaszcza potrzebą debaty nad sposobami realizacji celów Fundacji.
3. Rada Programowa składa się z trzech do dziesięciu członków.
4. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Dyrektor samodzielnie lub na wniosek Zarządu z spośród osób zasłużonych na polu objętym działalnością Fundacji.
5. Rada Programowa na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Programowej, który kieruje pracami oraz przewodniczy zebraniom Rady Programowej
6. Rada Programowa pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb.
7. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Zarząd Fundacji, Dyrektor lub Przewodniczący Rady Programowej
8. W posiedzeniach Rady Programowej uczestniczy przynajmniej jeden członek Zarządu Fundacji oraz zaproszeni goście.
9. Do zadań Rady Programowej należy: wskazywanie kierunków działań Fundacji, inicjowanie programów, nowych projektów, doradzanie i opiniowanie w sprawach oraz opiniowanie innych działań o charakterze doradczym
VIII. Sposób Reprezentacji
§ 22
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 3 składa Prezes Zarządu.
2. Skreślony.
3. W sprawach, w których wartość zobowiązań majątkowych przekracza równowartość 3.000 (trzy tysiące) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Dyrektor.
IX. Zmiana Statutu
§ 23
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Dyrektor samodzielnie lub na wniosek Zarządu. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
X. Połączenie z inną fundacją
§ 24
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla bardziej efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 25
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Dyrektor , przy czym do decyzji wymagane jest załączenie opinii Zarządu.
XI. Działalność gospodarcza Fundacji
§ 26
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, ale tylko w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych.
2. Przedmiot działalności gospodarczej określa Zarząd za zgodą Dyrektora. Działalność gospodarcza może w szczególności obejmować:
1) Przetwarzanie danych (72.30.Z),
2) Działalność związana z bazami danych (72.40.Z),
3) Działalność archiwów (92.51.C),
4) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A),
5) Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (74.50.A),
6) Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A),
7) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (74.14.B),
8) Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.87.B),
9) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (80.42.B),
10) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowo- technicznej (73.20.E),
11) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G),
12) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych (73.20.G),
13) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (73.10.H),
14) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki (73.20.H),
15) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych (73.20.I),
16) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13 Z),
17) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.11.Z),
18) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z),
19) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z),
20) Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (70.32.Z),
21) Wynajem samochodów osobowych (71.10.Z),
22) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (71.33.Z),
23) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z),
24) Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (72.21.Z wg. PKD)
25) Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (72.22.Z),
26) Działalność związana z informatyką, pozostała (72.60.Z),
27) Działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z),
28) Badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z),
29) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (74.14.B),
30) Badania i analizy techniczne (74.30.Z),
31) Reklama (74.40.Z),
32) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (74.85.Z),
33) Działalność prawnicza (69.10.Z).
3. Działalność gospodarcza może być prowadzona w kraju i zagranicą, we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
4. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.
§ 27
1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez samą Fundację lub przez wyodrębnione uchwałą Zarządu organizacyjne przedstawicielstwa, biura, zakłady i inne placówki.
2. Kierownika jednostki Fundacji prowadzącej działalność gospodarczą powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
3. Jednostki Fundacji prowadzące działalność gospodarczą podlegają Zarządowi.
XII. Likwidacja Fundacji
§ 28
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Dyrektor.
§ 29
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora.
§ 30
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na mocy decyzji Dyrektora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

STATUT
Fundacji im. Augustina-Jeana Fresnela

z dnia 17 sierpnia 2007 r.
ze zmianami z dnia 21 lutego 2012 r.
plagiat.pl antysciaga.pl bookwatch.pl