Skuteczność i transparentność procedur ochrony własności intelektualnej
Oferta audytu skierowana jest do jednostek naukowo-dydaktycznych składających projekt w ramach Działania 3.4 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju w konkursie na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych w ramach wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

W ramach swojej działalności Fundacja realizuje coroczny, cykliczny audyt procedur ochrony własności intelektualnej poddając ocenie procedurę oraz antyplagiatowe narzędzia informatyczne funkcjonujące na uczelniach. Badanie przeprowadzone przez ekspertów z Fundacji im. Augustina-Jeana Fresnela ma na celu kompleksową, obiektywną i skuteczną analizę wdrożonych na uczelni procedur związanych z procesem dyplomowania.

Dotychczas Fundacja im. Augustina-Jeana Fresnela przeprowadziła ponad 40 audytów w ramach cyklicznych, corocznych badań mających na celu ocenę procedury antyplagiatowej funkcjonującej na uczelniach. W ramach ww. działań Fundacja Fresnela współpracowała między innymi z:

Politechniką Gdańską (Wydział Zarządzania i Ekonomii), Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademią Pomorską w Słupsku, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile)

Zakres audytu obejmuje analizę zarządzania jakością w projekcie, uwzględniając cały cykl projektu od momentu jego przygotowania, poprzez wdrożenie aż po ocenę efektywności wprowadzonych rozwiązań. Audyt przeprowadzony przez ekspertów Fundacji im. Augustina-Jeana Fresnela, polega na opisaniu wdrożonej na uczelni procedury antyplagiatowej uwzględniając standardy postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia plagiatu oraz na weryfikacji skuteczności wdrożonych rozwiązań, w tym spójności dokumentów regulujących politykę antyplagiatową, ich prawnego umocowania. Jednym z elementów audytu jest przeprowadzenie badań ankietowych sprawdzających znajomość procedury antyplagiatowej obowiązującej na uczelni wśród pracowników oraz studentów.

Bezpośrednim efektem przeprowadzonego audytu jest Raport z przeprowadzonych działań, zawierający analizę oraz podsumowanie dotyczące wszystkich badanych obszarów oraz w niektórych przypadkach spis zaleceń dotyczących ewentualnych zmian w polityce antyplagiatowej, bądź w systemie antyplagiatowym. Oferta audytu przygotowanego przez Fundację im. Augustina-Jeana Fresnela spełnia wszystkie wymogi oraz elementy zawarte w Regulaminie konkursu na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych w ramach wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010 (nr1/ANTP/POWER/3.4/2015).

W celu otrzymania szczegółowej oferty przygotowanej dla Państwa Uczelni, uprzejmie prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@fresnel.org.pl

Fundacja im. Augustina-Jeana Fresnela specjalizuje się w przeprowadzaniu audytu procedur antyplagiatowych. Jest jedyną Fundacją w Polsce posiadającą wieloletnie doświadczenie w tym obszarze.
W celu uzyskania szczegółów dotyczących oferty prosimy o kontakt:
biuro@fresnel.org.pl
plagiat.pl antysciaga.pl bookwatch.pl