DZIAŁANIA

W trakcie realizacji projektu powstaną następujące kursy:
1. Uczciwość w szkole – proces uczenia się i rozwoju w kontekście wartości.
2. Prawo patentowe i wynalazczość – uczciwa konkurencja.
3. Cyberprzemoc oraz etyka wizerunku w nowych mediach.
4. Etyka społeczna oraz etyka polityczna.
5. Etyka w biznesie oraz etyka zawodowa.

Transfer wiedzy będzie tu włączony w praktykę codziennego życia, a wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz mechaniki gier powinno w naturalny sposób pobudzić młodych uczestników projektu do aktywności, zaangażowania i kreatywności. Wsparcie tradycyjnego modelu edukacyjnego nowymi narzędziami dydaktycznymi zainicjować powinno proces, w którym wartością dodaną będzie aktywne kształtowanie pożądanych postaw oraz zachowań przy wykorzystaniu potencjału pracy indywidualnej i grupowej.ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Niepokojące postawy i zachowania uczniów związane z zanikiem reguł niezbędnych dla właściwej organizacji życia społecznego oraz rozwoju indywidualnego skłoniły nas do podjęcia działań, które zmierzyłyby się z tym problemem u źródeł. Stąd pomysł projektu, mającego uświadomić młodym ludziom znaczenie etyki w codziennym życiu. Chcemy współtworzyć fundament wiedzy niezbędnej do wykształcenia dojrzałych i refleksyjnych postaw, a w efekcie aktywnie wpływać na redukcję negatywnych zachowań, zmiany w świadomości oraz poprawę jakości kształcenia

LIDERZY PROJEKTU

W realizację projektu będą zaangażowane osoby działające w instytucjach i organizacjach, którym problematyka własności intelektualnej jest niezwykle bliska, jak również przedstawiciele III sektora oraz młodzi naukowcy, w tym metodycy tworzący kursy e-learningowe.

plagiat.pl antysciaga.pl bookwatch.pl