AUDYT
O AUDYCIE

Audyt procedur ochrony własności intelektualnej jest cyklicznym i ujętym w etapy procesem badawczym, mającym na celu kompleksową, obiektywną i skuteczną analizę wdrożonych na uczelni procedur związanych z procesem dyplomowania (w tym: obiegiem dokumentów, kwestią zabezpieczenia praw autorskich, a także zadaniami pracowników uczelni: promotorów, pracowników administracyjnych oraz studentów, wynikającymi z przyjętych przez uczelnię regulacji) oraz sposobami zabezpieczenia oryginalności publikacji naukowych, artykułów oraz prac dyplomowych.

Efektem działań audytorów Fundacji im. Augustina-Jeana Fresnela jest Raport z audytu, zawierający wyniki analiz dokonanych w oparciu o kryteria spójności, skuteczności, konsekwencji oraz transparentności przyjętych przez uczelnię procedur (formalnych oraz faktycznie stosowanych), formułujący rozwiązania optymalizujące pracę z narzędziami elektronicznymi służącymi weryfikacji oryginalności tekstów i zawierający zalecenia pozwalające usprawnić proces dyplomowania.

W ocenie ekspertów Fundacji im. Augustina-Jeana Fresnela audyt ma zasadnicze znaczenie w budowaniu mechanizmów ewaluacji kultury jakości, która stanowi podstawę do dalszych działań zapewniających najwyższy stopień jakości kształcenia, realizowanych w zgodzie z misją i celami statutowymi jednostki naukowo-dydaktycznej poddającej się badaniu.METODOLOGIA

Dążąc do przeprowadzenia badania audytowego w sposób możliwie najskuteczniejszy, zespół audytowy opiera metodologię działania na teoretycznym modelu implementacji zmian. W odniesieniu do modelu wzorcowego, inicjatywy polegające na zarządzaniu procesem jakości są realizowane z założeniem zasady stałego doskonalenia wprowadzanych rozwiązań z uwzględnieniem podziału na etapy planowania, kontroli i poprawy wprowadzonych usprawnień.

KORZYŚCI

1. Potwierdzenie wysokich standardów kształcenia.
2. Skuteczność i transparentność funkcjonujących procedur ochrony własności intelektualnej.
3. Promocja uczelni.

plagiat.pl antysciaga.pl bookwatch.pl